تحصیل در ترکیهبرچسب

هزینه دانشگاه ها ترکیه سال 2021 قبل از شروع بحث هزینه دانشگاه ها ترکیه 2021 چند نکته مورد اهمیت است. آزمون یوس، آزمون ورودی دانشگاه های دولتی و خصوصی ترکیه برای دانشجویان بین المللی است . و سالیانه 5000 داوطلب در این آزمون ثبت نام می

مدارس در ترکیه در این مقاله شما را با مدارس در ترکیه و نحوه آموزش کشور ترکیه آشنا میکنیم :در سال 1981 مطابق قانون جدید آموزش عالی (شماره 2547) ، اداره آموزش عالی در ترکیه به طور جامع بازسازی شد. بدین ترتیب این سیستم متمرکز شد