تلفن پلیس در ترکیهبرچسب

تلفن های ضرروری ترکیه اگر قصد سفر به ترکیه را داریدیهتر است تلفن های ضروری ترکیه را به یاد داشته باشید. شماره تلفن های ضروری ترکیه در تمام شهر های ترکیه یکسان می باشند و صرف نظر از اینکه در کدام شهر ترکیه هستید. می توانید