کارت اتوبوسبرچسب

استانبول کارت ، کارایی ،خرید و شارژ آن خرید استانبول کارت و استفاده از مترو خیلی از هزینه های سفر شما رو کاهش میدهد. هزینه خرید این استانبول کارت یا کارت مترو استانبول ۶ لیر هست و شارژی ندارد. یعنی باید بعد از خرید اون رو